BOOKS

Antigone Lyberaki, Platon Tinios and Tasos Filalithis

Additional Info

 • Publisher

  Athens, Kritiki, 2009

Antigone Lyberaki and Lois Lambrianidis
(In coooperation with Platon Tinios and  Panos Chatziprokopiou)

Additional Info

 • Publisher

  Athens, Pataki, 2005

Antigone Lyberaki and Yannis Dendrinos

Additional Info

 • Publisher

  Athens, Kerkyra, 2004

Antigone Lyberaki and Thodoris Pelagidis

Additional Info

 • Publisher

  Athens, Papazisis, 2002

Page 1 of 3